Kategorie

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

I.              Administrator Danych Osobowych

1.     Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zakład Zduński Adam Rudny z siedzibą w Murowanej Goślinie (62-095), Boduszewo 11, NIP: 7771855223, REGON: 631144791. 

2.     Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych jest p. Julita Łączkowska tel. 61 878 04 11 e-mail salon@kominek.poznan.pl.

II.            Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

a.     wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b.     marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c.      realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  (art. 6 ust.1 lit f RODO);

d.     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III.          Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a.     w przypadkach określonych w pkt. III lit. a, c i d – do czasu przedawnienia roszczeń;

b.     w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.

IV.           Pozostałe informacje

A.     Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

B.     Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

C.     Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

D.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

E.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.